O projektu Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání od mateřských až po střední školy. Jeho cílem je rozvíjet znalosti a porozumnění mezi mladými lidmi a pedagogickými pracovníky s ohledem na rozmanitost evropských kultur a jazyků a pomáhat mladým lidem získávat základní životní dovednosti a schopnosti nezbytné pro osobní rozvoj, pro budoucí zaměstnání a pro aktivní evropské občanství.

Partnerství škol

Projekty Partnerství škol (multilaterální nebo bilaterální) nabízejí žákům, studentům a učitelům z různých zemí možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Téma projektu závisí zcela na potřebách partnerských škol a na jejich vzájemné dohodě.
Projekty Comenius - Partnerství škol jsou financovány evropským Programem celoživotního učení. Aktivity v rámci projektu jsou pečlivě monitorovány. Důraz je kladen zejména na mobility (výjezdy do zahraničí) žáků, studentů i pedagogů. V České republice zajišťuje administrativu projektů Národní agentura pro evropské vzdělávací programy NAEP. www.naep.cz

Comenius na Zatlance - Carambolage

Rozdílnost je vždy bohatství, odlišnost je někdy utrpení, neporozumění je často zdrojem konfliktů.

Téma našeho projektu je inspirováno pořadem "Karambolage" frncouzsko-německého televizního kanálu Arte. Vzájemné střety předsudků a klišé, které máme jeden o druhém jako o člověku, národu či společenské skupině mohou vést ke konfliktům, ale také nás můžou přivést k zamyšlení nad sebou smými. Cílem projektu Carambolage je vést studenty k vzájemné otevřenosti, snášenlivosti a zájmu poznávat druhé. V rámci projektu jsou studenti vedeni k tomu, aby si sami vyhledávali informace k daným tématům.

Hlavní výstupy projektu Carambolage

            >> logo projektu
           >> internetový prostor e-twinning
           >> glosář ve čtyřech jazycích
           >> výstava "Klišé a stereotypy"
           >> píseň projektu s videoklipem
           >> dotazník "Identita mladých"

Partnerské země

            Francie, Německo, Polsko, Česká republika

Pracovní jazyky projektu

            francouzština, němčina, angličtina

Předměty

            francouzský jazyk, dějepis ve francouzštině, výtvarná výchova ve francouzštině, hudební výchova